572 520 722
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Direct2home.pl

 • Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
  2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcom ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
  4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz JavaScript z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcom także aktywne konto email.
 • Definicje
  1. Agent Sprzedawcy – JB Multiagencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494861, NIP: 5842736589, REGON: 222099618, z siedzibą w Gdańsku, ul. Elewów 5 lok.29, 80-298 Gdańsk, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł, działająca jako agent Sprzedawcy, zawierający z Kupującym w imieniu Sprzedawcy umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Tydzień roboczy - 7 kolejnych dni kalendarzowych, od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem tygodni zawierających dni sierpnia oraz między 23 grudnia a 6 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
  4. Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym regulaminem.
  6. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin.
  8. Sklep – sklep internetowy direct2home.pl prowadzony przez Agenta Sprzedawcy za pośrednictwem, którego Kupujący mogą składać Zamówienia Sprzedawcom.
  9. Sprzedawca – wskazany przy opisie towaru w Sklepie przedsiębiorca będący jednocześnie producentem towaru, będący stroną umowy sprzedaży zawieranej z wykorzystaniem Sklepu.
  10. Usługodawca – JB Multiagencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494861, NIP: 5842736589, REGON: 222099618, z siedzibą w Gdańsku, ul. Elewów 5 lok. 29, 80-298 Gdańsk, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł świadczący na rzecz Kupujących Usługę, nie będący sprzedawcą towarów prezentowanych w Sklepie.
  11. Usługa - odpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na dostarczeniu i zamontowaniu zakupionego za pośrednictwem Sklepu towaru, szczegółowo opisana w Sklepie.
  12. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oraz Agenta Sprzedawcy, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru oraz jego cenę, a także, o ile ma to w danym przypadku zastosowanie, oferta zawarcia umowy o świadczenie Usługi składana Usługodawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 • Dane kontaktowe
  1. Adres pocztowy: ul. Elewów 5/29, 80-298 Gdańsk.
  2. Adres e-mail:  
  3. Numer telefonu: 572 520 722
 • Składanie Zamówień
  1. Kupujący poprzez Sklep składa Zamówienie.
  2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie oraz wskazać liczbę zamawianego towaru, a także, jeśli Kupujący, zamierza skorzystać z Usługi – wybrać parametry Usługi.
  3. Następnie Kupujący wybiera sposób płatności za Zamówienie oraz podaje swoje dane i adres e-mail, a także wybiera sposób odbioru zakupionego towaru. W przypadku skorzystania z Usługi Kupujący wskazuje adres, pod który ma nastąpić dostawa towaru.
  4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
  5. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, a w przypadku Usługi – przez Usługodawcę, następuje zawarcie umowy lub umów na warunkach określonych w Zamówieniu.
  6. Informacja o przyjęciu Zamówienia zostanie wysłana do Kupującego w wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub podczas składania Zamówienia, w przypadku gdy Kupujący składa Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika.
  7. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę lub Usługodawcę – w przypadku Usługi, dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie właściwych umów.
  8. Sprzedawca oraz Usługodawca, o ile Kupujący zamierza zamówić Usługę, niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
  9. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili przekazania towaru Kupującemu.
  10. W przypadku umowy o świadczenie Usługi – Usługodawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
  11. Usługodawca świadczy Usługę wyłącznie dla produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu.
 • Koszt Zamówienia
  1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
  2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar, a także koszt Usługi – o ile Kupujący zdecyduje się na skorzystanie z Usługi. Po wybraniu przez Kupującego towaru, metody płatności oraz sposobu odbioru towaru Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.
 • Płatności
  1. Ceny w Sklepie podawane są w walucie polskiej oraz w euro.
  2. Agent Sprzedawcy przyjmuje zapłatę wyłącznie w walucie polskiej natomiast Sprzedawca wystawia fakturę wyrażoną w euro, zgodnie z zasadami rachunkowości.
  3. Kupujący za złożone Zamówienie może zapłacić wyłącznie w walucie polskiej (PLN) w formie przedpłaty:
   1. przelewem online lub kartą płatniczą, za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper
   2. w ratach za pośrednictwem systemów ratalnych wskazanych podczas składania Zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez Kupującego wymogów podmiotu udzielającego rat.
   3. Przelewem na rachunek bankowy Agenta Sprzedawcy
   4. Opłacenie zamówienia w inny sposób możliwe jest wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń Kupującego z Agentem Sprzedawcy, a w przypadku Usługi - z Usługodawcą.
  4. Ze względu na wahania kursów walut za złożone Zamówienie należy zapłacić niezwłocznie po jego złożeniu, chyba że na dokumencie sprzedaży wskazano dłuższy termin płatności.
  5. Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę oraz Usługodawcę. Właściwe faktury zostaną przekazane Kupującemu na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia w Sklepie. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
  6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności w ratach jest Santander Consumer Bank S.A.
  8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Realizacja przyjętego Zamówienia
  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  2. Sprzedawca nie realizuje dostaw zakupionych u niego za pośrednictwem Sklepu produktów. Zakupiony u Sprzedawcy towar będzie gotowy do odebrania od Sprzedawcy na terenie Włoch (w miejscu dokładnie wskazanym na stronie "Producenci", w Sklepie). Kupujący ma możliwość skorzystania z usługi dostawy towaru na podany przez siebie adres, świadczonej odpłatnie przez Usługodawcę (Usługa).
  3. Termin przygotowania towaru do odbioru od Sprzedawcy jest wskazany na stronie Sklepu - w karcie każdedo produktu, pole "Termin produkcji".
  4. Usługa realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji od Sprzedawcy o gotowości do wydania towaru.
  5. Czas realizacji Usłigi wynosi do 2 Tygodni roboczych.
  6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  7. W przypadku nie zgłoszenia przez Kupującego będącego Konsumentem wyraźnego żądania o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu – rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi po upływie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
  8. Planowany przez Kupującego odbiór osobisty towaru Kupujący powinien zgłosić Agentowi Sprzedawcy co najmniej na 3 Dni robocze przed planowanym terminem odbioru towaru od Sprzedawcy - w celu ustalenia szczegółów.
  9. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  10. W przypadku pozostawienia odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru w terminie określonym w umowie sprzedaży.
  11. W przypadku gdy Kupujący zamierza odebrać towar od Sprzedawcy osobiście zobowiązany jest do odebrania jego w terminie 14 dni licząc od dnia określonego w umowie jako termin realizacji zamówienia albo zrealizowania zamówienia - w przypadku gdy wystąpiła zwłoka w realizacji zamówienia po stronie Sprzedawcy.
  12. Zwłoka w odbiorze zakupionego towaru wiązać się będzie z naliczaniem przez Sprzedawcę opłaty za magazynowanie towaru w wysokości 5 euro (EUR) za każdy dzień zwłoki.
  13. Opłatę za ewentualne magazynowanie towaru Kupujący powinien uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jego odbioru przez Kupującego lub Usługodawcę.
  14. Usługa, o której mowa w §2 ust. 11 Regulaminu obejmuje: odebranie zakupionego towaru od Sprzedawcy, przewiezienie towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz w zależności od woli Kupującego, wniesienie i zamontowanie dostarczonego towaru oraz - pod warunkiem wskazania oraz udostępnienia przez Kupującego miejsca składowania odpadów - odebranie od Kupującego zbędnych opakowań po dostarczonym towarze.
  15. Wskazana w ustępie 14 niniejszego paragrafu część Usługi polegająca na wniesieniu, zamontowaniu oraz ewentualnym odebraniu od Kupującego opakowań po dostarczonym towarze następuje w tym samym czasie co dostawa towaru.
  16. W przypadku braku możliwości wniesienia zakupionego w Sklepie produktu z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, dostarczany produkt zostanie pozostawiony przed przejściem lub przed inną przeszkodą uniemożliwiającą dalsze wniesienie produktu.
  17. Brak obecności Kupującego lub osoby wskazanej przez Kupującego w uzgodnionym wcześniej czasie i miejscu dostawy, łączyć się będzie z obowiązkiem uzgodnienia warunków kolejnej, dodatkowo płatnej dostawy towaru. Koszt dostawy w kolejnym terminie, o której mowa w zdaniu pierwszym wynosi do 210 zł brutto.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą lub Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Konsumenta Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi na rzecz tego Konsumenta przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 – Konsument ponosi uzasadnione, poniesione przez Usługodawcę, koszty tej usługi równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
  3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
   2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
   3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o świadczenie Usługi.
  4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować, w przypadku umowy sprzedaży - Sprzedawcę (przez Agenta Sprzedawcy), a w przypadku umowy o świadczenie Usługi – Usługodawcę, korzystając z danych wskazanych w Sklepie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca, a w przypadku umowy o świadczenie Usługi – Usługodawca, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca lub w przypadku Usługi – Usługodawca, został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  8. Zwrot płatności dokonanych za pośrednictwem Sklepu w przypadku odstąpienia od umowy zostanie wykonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres Sprzedawcy wskazany w Sklepie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę (w tym Agenta Sprzedawcy) o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
  11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  13. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca, a w przypadku Usługi – Usługodawca, przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.
  14. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania Zamówienia.
 • Brak prawa odstąpienia od umowy
  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
   1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • Reklamacje i odpowiedzialność
  1. W przypadku wystąpienia wady towaru lub wadliwego wykonania Usługi Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru lub Usługi w zależności od tego co ma zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 9, 10 oraz 11 w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem.
  2. Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
   3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
   4. żądać usunięcia wady.
  3. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
  4. Sprzedawca oraz Usługodawca proszą o składanie reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie na adresy Agenta Sprzedawcy (Usługodawcy) wskazane w § 3 Regulaminu.
  5. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wadliwego towaru złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na wskazany z Sklepie adres pocztowy Sprzedawcy, u którego zakupił reklamowany towar.
  6. Sprzedawca zaleca, żeby przed wysłaniem do niego reklamowanego towaru Kupujący przesłał na adres e-mail Agenta Sprzedawcy wskazany w §3 zdjęcia wady – co nie jest obowiązkowe, ale może usprawnić proces reklamacji.
  7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikującego Kupującego, data zakupu, numer produktu, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
  8. Każde zalecenie Sprzedawcy lub Agenta Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy lub Agenta Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
  9. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy oraz Usługodawcy względem Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do wysokości ceny zapłaconej mu przez tego Kupującego na podstawie właściwej umowy (sprzedaży lub o świadczenie Usługi – w zależności od tego, której umowy dotyczy roszczenie) zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
  10. W stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wyłącznie jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru.
  11. Rękojmia w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem (przedsiębiorcy) ograniczona zostaje do możliwości naprawy wadliwego towaru albo obniżenia jego ceny.
  12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §3 Regulaminu.
  13. Sprzedawca (w tym Agent Sprzedawcy) lub Usługodawca – w przypadku reklamacji dotyczącej Usługi, ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym Sprzedawca (w tym Agent Sprzedawcy) lub Usługodawca mógł zapoznać się z treścią złożonego oświadczenia.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. W sytuacji gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta efektu Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
   2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest właściwy dla zakupionego towaru Sprzedawca z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z Usługi lub usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta użytkownika - Administratorem danych osobowych przekazanych Usługodawcy przez Kupującego w związku z tymi usługami jest Usługodawca.
  3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę lub Usługodawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
  2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
  4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  5. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  6. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym niebędącym Konsumentem, korzystającym z Usługi, a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl