572 520 722
Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Direct2Home.pl

SPIS TREŚCI

 • Definicje
  1. Konto - uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
  2. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający ze Sklepu.
   Sklep - serwis internetowy Direct2Home.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://direct2home.pl/
  3. Usługodawca - JB Multiagencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000494861, NIP: 5842736589, REGON: 222099618, z siedzibą w Gdańsku, ul. Elewów 5/29, 80-298 Gdańsk, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł.
 • Kontakt z Usługodawcą
  1. Adres pocztowy: ul. Elewów 5/29, 80-298 Gdańsk.
  2. Adres e-mail: kontakt@direct2home.pl
  3. Telefon: 58 3459213
 • Wymogi techniczne
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  2. Aktywne konto e-mail,
  3. Urządzenie z dostępem do Internetu,
  4. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
 • Konto
  1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
  2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Sklepu, sprawdzenie statusu zamówień czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
  3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
  4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w regulaminie.
  5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
  6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@direct2home.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 • Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@direct2home.pl.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
  3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z usługą, o której mowa w niniejszym regulaminie, jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • Zastrzeżenia
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
  3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
  4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
   1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
   2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
   3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
  5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
  6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy kontakt@direct2home.pl ,czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
  7. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
  8. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl